Phạm vi sử dụng thông tin ca nhân

Phạm vi sử dụng thông tin ca nhân
Ngày đăng: 09/05/2022 02:09 PM

  Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng a) Mục đích và phạm vi thu thập thông tin. b) Phạm vi sử dụng thông tin. c) Thời gian lưu trữ thông tin d) Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đó . đ) Địa chỉ thu thập và quản lý thông tin cá nhân . e) Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình . Cam kết bảo mật thông tin của khách hàng .

  Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng

  a) Mục đích và phạm vi thu thập thông tin. 

  + Các thông tin của khách hàng khi mua sản phẩm phải được bảo mật và không được tiết lộ thông tin cá nhân của Qúy khách. Không tiết lộ cho bên thứ ba không liên quan khi không có sự đồng ý của khách hàng. Ngoại trừ một số trường hợp cần thiết như: Khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền trong trường hợp cần thiết và bắt buộc phải cung cấp những thông tin này. 

  + Các thông tin cá nhấn mà website https://adr-power.com/ có thề thu thập từ khách hàng: ngày sinh, giới tính, Email, địa chỉ điện thoại liên lạc, nghề nghiệp, nơi làm việc 

  b) Phạm vi sử dụng thông tin.

  Các thông tin cá nhân được khách hàng cung cấp có thể sử dụng các mục đích sau 

  + Cung cấp hàng hóa, chăm sóc khách hàng hay thực hiện các giao dịch mà khách hàng yêu cầu cho phép 

  + Gửi thông tin đến khách hàng, nâng cáo mối liên kết và tương tác với khách hàng 

  Nếu không có sự đồng ý của khách hàng thì website https://adr-power.com/ sẽ không cung cấp thông tin của khách hàng cho đơn vị thứ ba để họ dùng vào mục đích quảng cáo. Ngoại trừ một số trường hợp có yêu cầu của cơ quan chức năng có thẩm quyền yêu cầu cung cấp thông tin của khách hàng 

  c) Thời gian lưu trữ thông tin

  Các thông tin cá nhân của khách hàng được lưu trữ trong một thời gian cần thiết nhằm vụ phục các yêu cầu của khách hàng đưa ra 

  Khi tiếp nhận các thông tin của khách hàng có bộ phận quản lý và chăm sóc khách hàng sẽ trực tiếp chỉnh sửa các yêu cầu chỉnh sửa trong vòng 24h và tối đa là 48h.

  d) Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đó:

  Người tiêu dùng đồng ý rằng, trong trường hợp cần thiết, các cơ quan / cá nhân / tổ chức sau có quyền được tiếp cận và thu thập các thông tin của mình, bao gồm: 

  Ban quản trị

  Bên thứ ba có dịch vụ tích hợp với website

  Cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp có yêu cầu theo quy định tại quy chế hoạt động

  Công ty nghiên cứu thị trường

  Cố vấn tài chính, pháp lý và công ty kiểm toán

  Bên khiếu nại chứng minh được hành vi vi phạm của người tiêu dùng

  Theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

  đ) Địa chỉ thu thập và quản lý thông tin cá nhân: